taustakuva

TOIMEKSIANTOJA

Olemme palvelleet suuria ja pieniä suomalaisia yrityksiä jo vuodesta 1998.

Kansainvälinen pankki

 • MS Access- ja MS Excel-pohjainen raportointijärjestelmä työn tehokkuuden, toimitustäsmällisyyden ja laadun seurantaan.
 • Konserniyritysten tilinpäätösanalyysityökalun suunnittelu ja toteutus yhdessä laskentaekonomin kanssa. Ratkaisuna Excel-laskentasovellus, jossa SQL Server-tietokanta.
 • Sisäisten palveluiden toimeksiantorekisterit, joissa tietojen tallennus, seuranta ja raportointi toteutettiin Access-sovelluksena.
 • Liikkeenjohdon selvitystyöt, joissa Excel-sovelluksen avulla kerätään ja yhdistetään tietoja useista eri tietolähteistä.
 • Workflow-järjestelmän keräämän lokitiedon jalostaminen tehokkuusraportiksi.

Eläkevakuutusyhtiö

 • Access-pohjaisen raportointijärjestelmän suunnittelu ja toteutus.
 • Tehokkuus-, toimitustäsmällisyys- ja laaturaportointi.

Kansainvälinen metalli- ja palvelualan yhtiö

 • Laajan Excel-pohjaisen hinnoittelu ja tarjouslaskentaohjelmiston uudelleen suunnittelu ja toteutus.
 • Tilausten muodostaminen ja välitys tuotannolle.
 • Työkalu suurten rakennushankkeiden hinta-arviointiin ja komponenttitoimitusten suunnitteluun. Tukee monikansallista toimintaympäristöä (mittayksiköt, monikielisyys).
 • Tehtaiden tuotantoraportoinnin tehostaminen.
 • Excel-migraatio, jossa n. 17 000 käyttäjän Excel 2003 makro-ohjelmat muutettiin Excel 2013 yhteensopiviksi.
 • Excel-sovellusten integrointi yrityksen perusjärjestelmiin XML-rajapinnoilla.

Suomalainen elintarvikeyhtiö

 • Tuoterekisteri sisältää tuotteiden komponentit, reseptit, osareseptit ja tuotteen rakenteen. Sovellus laskee ja raportoi tuotekorttien tiedoista sidosryhmille huomioiden EU-lainsäädännön. Sovellus sisältää MS Outlook-integroinnin, käyttäjävaltuuksien hallinnan sekä pdf-raportoinnin.
 • Tuotteiden julkaisujärjestelmä.
 • Tulospalkkausmalli huomioiden elintarviketehtaan ominaispiirteet.
 • Omakustannuslaskenta huomioiden tuotteen valmistuskomponentit ja pakkauskomponentit.
 • Tarvelaskenta ja tuotannon valmistusohjeet. Hankintojen suunnittelu.
 • Tietolähteenä pilvipalvelun SQL Azure- tietokanta.

Kansainvälinen elintarvikeyhtiö

 • Palkkojen suunnittelu- ja tarkistustyökalu.
 • Henkilökunnan arviointi sekä palkankorotusesitysten laatiminen ja vahvistaminen.
 • Työkalu hallitsee neljä esimiestasoa rajoittaen pääsyn ainoastaan niiden henkilöiden tietoihin joihin käyttäjällä on valtuudet.

Päivittäistavarakauppaketju

 • Myymäläketjun esillepanoryhmien tehokkuusraportti sisältäen mm. yksikköraportin, ranking-raportin, vertailuraportin sekä raportin halutuista esillepanoryhmän riveistä.

Rahoitusala

 • Talousennusteen laadinta sekä tunnuslukujen graafinen esitys.

Turvallisuusalan yritys

 • Laitetietokanta korjauksessa olevista laitteista sisältäen korjausajan seuranta- ja hälytysjärjestelmän ja varalaitteiden hallinnan.
 • Tunnistintietokanta sisältäen asiakaskohtaisen numeroalueiden hallinnan, toimitettujen tunnistimien hallinnan numeroalueiden sisällä sekä uudet tunnistetilaukset.

Telakoiden alihankinta

 • Access-pohjainen ERP-osajärjestelmä.
 • Laivojen osien suunnittelu, tarkastus ja toimitusjärjestelmä.Telakkakohtaisen tuotantoerän suunnittelu, seuranta, tarkastus, kollitus ja rahtaus.
 • Tiedon jatkojalostus ja konvertointi ERP-pääjärjestelmään.

Excel- sovellusten korjaukset

 • Sunnittelija korjasi asiakkaan Excel-sovelluksessa olleen ongelman asiakkaan toimistossa.
 • Tarvittaessa korjauskäynti voidaan tehdä erittäin lyhyellä varoitusajalla.

Excel- sovellusten modernisointi

 • Kevyesti tehdyn tai ylläpidon myötä rappeutuneen Excel-sovelluksen muuttaminen tuotantokelpoiseksi sovellukseksi.
 • Tarjouslaskuri.
 • Kiinteistön kulutusseuranta.

Julkaisu- ja kustannustoiminta

 • Työkalu asiakkaiden tilausten suunnitteluun ja työmääräimien laatimiseen tehtaalle. Monikielisyyden tuki.
 • Automaattinen nettitilausten vastaanotto (web, tekstiviesti), tallennus tietokantaan sekä automaattinen kommunikointi toimittajan ja tilaajan suuntaan.
 • Outlook-integraatio.

Elektroniikan maahantuojat

 • Tulospalkkaus
 • Excel-sovellus toimii bonuslaskennan käyttöliittymänä. Ohjelmassa asetetaan henkilön ja organisaation tavoitteet ja kompetenssit sekä arvioidaan toteumat. Ohjelma laatii arvosanan, jota käytetään bonusten määräytymisessä.
 • Huoltorekisteri
 • Töiden vastaanotto, laitehuollon alihankinnan suunnittelu, SMS-viestintä asiakkaalle, EDI tiedonvälitys varastoon, postitustarrojen tulostus sekä raportointi tehtaalle.

Teknologiayritys

 • Kvartaalikohtaisen ja kumulatiivisen tulospalkkausmallin suunnittelu ja toteutus.
 • Malli sisältää myynnin tavoitteet, painoarvot, minimitavoitteet tulospalkalle, tulospalkan määräytymisperusteet vuositavoitteen saavuttamisen jälkeen sekä tulospalkan maksimileikkurin.

Teleyhtiöt

 • Häiriöilmoituksiin käytettävä älykäs pdf-lomake. Pohja konvertoidaan Excel-taulukosta ja äly lisätään Java Script-kielellä.
 • Tuottavuusraportointi
 • Toimitustäsmällisyyden raporttien luonnin tehostaminen.
 • Olemassa oleva Excel-sovellus korvattiin Access-sovelluksella.
 • Automatisoitu raportoinnin prosessi sisältäen johdon tarvitsemat liiketoiminnan tunnusluvut.

Huolintaliike

 • Kahden huolitsijan välisen Ameta-kaupan suunnittelusovellus. Ameta-kaupassa kahden huolitsijan välisessä liikenteessä olevien ajoneuvojen tuotot ja kulut jyvitetään sovittujen hinnastojen avulla. Laskennan tulee taipua erilaisiin sopimusmalleihin ja mahdollistaa laivarahdin polttoaineen päiväkohtaiset hinnat.

Vaalijärjestelmä

 • Vaalikone, joka sisältää alueiden suunnittelun, ehdokaslistojen laatimisen, vaalitulosten tallennuksen, vaalilaskennan edustajien valitsemisen, tulosteet sekä tasatilanteessa tapahtuvan arvonnan.

Painotalo

 • ERP-integraatio.
 • Laskun ja laskurivien automatisoitu luonti Netvisor-järjestelmään.

Infrarakentamisen suunnittelija

 • Excel-laskentamalli rakennuksen arvioidusta painumasta eri kuormitustekijöillä.
 • Laskentamallille suunniteltiin käyttöliittymä ja käyrästöt muunnettiin numeeriseen taulukkomuotoon.
 • Tulosteet tilaajalle ja rakennusvalvonnalle.

Ravintolat

 • Ravintolan liiketoimintaa seurataan päivätasoisesti ja verrataan budjettiin sekä edellisen vuoden toteumalukuihin. Budjetti laaditaan sovelluksella automaattisesti. Ohjelma huomio budjetoinnissa arkipyhät ja aukiolot.

Vakuutusyhtiö

 • Tietokantasovellus vakuutussopimusten, saapuneiden maksujen, korjaussuoritusten ja luottotappioiden käsittelyyn, jyvittämiseen sekä vientiin SAP- järjestelmään.

Lentoyhtiö

 • Riskinhallintatyökalun automatisointi.

Elintarvikkeet ja rehut

 • Hinnoitteluohjelma myyntiedustajien käyttöön. Ohjelma huolehtii vitamiinien pitoisuuksiin liittyvien sääntöjen hallinnasta.

Maalivalmistaja

 • Tarjouslaskuri ja tarjousasiakirjat laivoihin toimitettavien maalien laskentaan.

Rakennusliikkeet

 • Pienille rakennusliikkeille suunniteltu helppokäyttöinen tarjouslaskuri. Uudet tarjousrivit kerääntyvät järjestelmän hinnastoon.
 • Pdf-generaattori. Rakennuttamisen aputyökalu. Ohjelma tutkii yli 1800 huonetilan pintakäsittelysuunnitelman rakennusosittain, tarkistaa ja ilmoittaa tallennuspuutteista sekä ristiriitaisuksista ja lopuksi laatii n. 2000 sivuisen huonetilakohtaisen Pdf-asiakirjan.

Sovellusten integrointi

 • Valmisohjelmistojen väliset tiedonsiirrot.
 • Tuntikirjaustieto (pomolle.fi >> Talenom ja mobiilisovellus >> Fivaldi).
 • Myyntilaskujen generointi ja välitys (Fivaldi >> Access >> Fivaldi).
 • XML tiedonsiirtorajapinnat Access- ja Excel-ohjelmistoihin.
 • Fivaldi tuoterekisterin päivitys XML-siirtona.

Automaahantuojat ja -jälleenmyyjät

 • Excel-integrointi automaahantuonnin, automyynnin ja autotehtaan julkaisujärjestelmiin.
 • Excel-työkalu huolenpitosopimusten laatimiseksi. Sovellus sisältää sopimuslogiikan ja sääntöjen lisäksi merkkikohtaiset hinnastot.
 • Auto- ja varustehinnastojen ylläpito ja integrointi maahantuonnin tietojärjestelmään. Myyjähinnastojen automatisoitu luonti.
 • Työkalu, jolla asetetaan jälleenmyyjien kuukausittaiset myyntitavoitteet.
 • Jälkiasennettavien lisävarusteiden tilausten hallinta.
 • Web-palvelu korjaamoiden kuukausiraportointiin Azure-ympäristöön. Tulosten raportointi Accessin ja Excelin avulla.

Autokorjaamot

 • Autokorjaamon asiakastyytyväisyys. Ohjelma palauttaa puutteelliset kirjaukset takaisin korjaamolle ja ohjaa muut asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokäyttöön.
 • Korjaustöiden auditointisovellus. Olemassa oleva Excel-sovellus korvataan tietokantaratkaisulla. Auditoinnin tulosten raportointi korjaamoille ja autotehtaalle.
 • Tehtaan ilmoittamien työvaiheiden hallinta ja kielikäännösten ylläpito. Sisältää rajapinnan huollon tietojärjestelmään.

Autovuokraamo

 • MS Excel-sovellus integroituna keskuslaitteen ohjelmistoon.
 • Käyttäjä ylläpitää autovuokrauksen hinnastoja Excel-sovelluksessa ja sovellusautomatiikka huolehtii tietojen viennistä keskuslaitteelle.
 • XML-muotoisen vuokraushinnaston toimitus REST-rajapinnan kautta yhteistyökumppanin Web-palveluun.

Hautaustoimistot

 • Asiakaspalveluohjelmisto hautaustoimistoille
 • DUET Hautaustoimisto on hautauspalvelun valmisohjelmisto.
 • Lataa esite ohjelmistosta: Duet Hautaustoimisto- esite

Julkishallinto

 • Pdf-genaraattori
 • Liikennetiedon Excel-tietokannasta muodostetaan määrämuotoiset pdf-tulosteet julkaisua varten. Ohjelma hakee tulosteeseen karttakuvan raakadatassa ilmoitettujen koordinaattien perusteella.

Liikenne

 • Investointilaskenta
 • Räätälöity Excel-pohjainen investointilaskelmatyökalu, joka korvaa aiemman valmissovelluksen.
 • Ohjelmassa määritetään investoinnit, tuotot ja kulut käyttäjän määrittämälle seurantajaksolle. Investointien poistosuunnitelma ja muut asetukset annetaan parametreissa.
 • Ohjelma laatii taselaskelman, kannattavuuslaskelman ja herkkyysanalyysin ja tuottaa PowerPoint-grafiikkaa ja PDF-tulosteita.

Henkilöstövuokraus

 • Yrityksen palvelutyöntekijöiden tuntilistojen laatiminen automatisoidusti. Tuntilistojen raakadata syntyy työntekijän kännykällä kirjaamista päivän asiakaskäynneistä.
 • Palkka-aineiston muodostuksen automatisointi. Asiakaskäynnit kirjataan palkanlaskennan csv-tiedostoon jatkokäsittelyä varten.

Testaus- ja laadunvarmistuslaboratoriot

 • Analysointilaboratorion asiakkuuksien, projektien ja näytteiden hallintatietokanta. Näytteiden analyysien raportointi Excel-sovelluksena.
 • Access-sovelluksen modernisointi ja jatkokehitys.
 • Laiterekisteri sekä huoltojen ja kalibrointien suunnittelu.

Jätehuolto

 • Sovellus urakoitsijoiden jäteastiatyhjennysten seurantaan.
 • Väestörekisterin rakennustiedot siirretään pohjatiedoiksi.

Kiinteistöalan toimijat ja isännöitsijätoimistot

 • Taloyhtiön kunnossapitotöiden hallinta- ja suunnittelutyökalu.
 • Energiaseuranta ja -raportointi.
 • Isännöinnin suunnittelutyökalu, jossa ennustetaan kiinteistöjen tulevat huolto- ja korjaustarpeet. Työkaluun kirjataan toteutuneet toimenpiteet. Työkalun avulla voidaan laatia budjetteja, pitkän tähtäyksen suunnitelmia sekä lainoituslaskelmia.
 • Kiinteistön arvon määritys. Arvonmääritysohjelma, joka laskee kiinteistön arvon huomioiden rakennuksen tyypin, laajuustiedot, yksikköhinnat, korkotekijät sekä tuotot.

Metsäteollisuus

 • Tuotantolaitoksen Excel-raportoinnin uusiminen ja laajentaminen.

Järjestöt

 • Yhdistysten jäsenmaksujen tietokannat.
 • Räätälöity tuntikirjaus- ja matkalaskuohjelma sisältäen laskutuksen tarvitsemat raportit projekteittain ja aikaväleittäin.
 • Monikielisyyden tuki.

Muita

 • Selainsovellus tilausrekisterin ylläpitoon sisältäen MySQL- tietokannan, Visual Basic- pohjaiset Web-palvelut sekä ASP-koodatun käyttöliittymän.
 • Ms Exchange räätälöinti.
 • ASP.NET- pohjaiset selainsovellukset asiakkaan SQL Server- tietokantaan.
 • Erp-järjestelmän osatoimittajana, jossa xml-muotoiset tiedot automatisoidusti jalostettiin Word-asiakirjoiksi ja pdf-sopimusdokumenteiksi.
 • vuoropalvelujärjestelmään integroitu Excel- raportointijärjestelmä.
 • Räätälöity projektien hallintasovellus.
 • Räätälöity laskujen ja tarjousten arkistointiohjelma.
 • Viivakooditulostus raportteihin.
 • Ratkaisutietokanta. Malliratkaisujen hallinta ja dokumentointi.
 • Prässien tehokkuusraportointi. Lähdetiedostona prässien generoimat lokitiedostot.
 • Tietokantapohjainen laskuri digitaalisten tuotteiden tarjouslaskentaan. Yhteinen laskentamalli ja oma valuuttakäsittely Suomelle, Ruotsille ja Norjalle. Laskuri sisältää tuotekonfiguroinnin sekä kappalemääriin perustuvan hinnoittelumallin.